Skip to main content

Ponúknime verejnosti príbeh obnovy lesa

Odkaz histórie slovenského lesníctva v kontexte zhoršujúceho sa stavu lesných porastov, potreba úpravy legislatívy a zmeny komunikačnej stratégie sektora - tieto témy najviac rezonovali počas valného zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory.

Slávnostné valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory bolo zároveň pripomenutím si 25. výročia vzniku komory. Okrem profesora Rudolfa Kropila, rektora Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý sa ujal úvodného slova, sa ho zúčastnili zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a viaceré významné osobnosti lesníckeho sektora a súvisiacich odvetví. Nechýbali predstavitelia organizácii štátnych lesov a Združenia vlastníkov neštátnych lesov a zástupcovia ďalších záujmových združení.

Lesníkov čoraz viac trápi negatívny vplyv klímy na zdravotný stav lesných porastov a s tým súvisiaca gradácia škôd, spôsobených podkôrnym hmyzom. Tie za posledných 25 rokov stúpli o neuveriteľných 600 %. „Poškodenie lesa nevieme zastaviť, ale vieme niečo iné. Niečo, čo dokázal v minulosti nestor lesníctva Jozef Dekrét Matejovie, ktorému sa podarilo obnoviť vyrúbané a poškodené lesy. Dokážeme, opierajúc sa o lesnícku históriu a vedecké poznatky, skĺbené s praktickými skúsenosťami, ponúknuť verejnosti náš príbeh, príbeh obnovy lesa. Lesníci dokážu za 50 rokov cielenej práce dostať les tam, kde bezzásahovosť možno za 300 rokov.“, uviedol Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Vieme to dosiahnuť hospodárením blízkym prírodnému lesu. A ak to vieme, tak to aj robme. Pomôže nám v tom aj legislatívna norma v podobe nového zákona o lesoch, ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR.“, zdôraznil J. Regec. V tejto súvislosti dodal, že lesnícka politika nemôže byť ovplyvňovaná zmenou vlády, zmenou na ministerských postoch, ani v rámci lesníckej komory.

Podľa predsedu Slovenskej lesníckej komory Milana Doľňana, situáciu v sektore zhoršuje aj nejednotnosť lesníkov. „A aj to, že si nevieme ujasniť filozofiu, že dovolíme trhať lesy rôznym záujmovým skupinám, bez širšej celospoločenskej diskusie. Pokiaľ toto nebude rozdiskutované, pokiaľ nebudú prijaté dokumenty, či už to bude stratégia národného lesníckeho programu alebo štátna lesnícka politika, a pokiaľ tieto dokumenty nebudú schválené parlamentom a vládou na dlhé obdobie, nemôže to fungovať. Tieto dokumenty navrhujeme prijať nie na 10 rokov, čo v lese neznamená nič, ale výhľadovo na 40 – 50 rokov. Tak, aby boli záväzné aj nasledujúcim vládam a parlamentom. Len tak sa bude dať zladiť moderné fungovanie lesného hospodárstva, obhospodarovanie lesov so všetkými potrebami spoločnosti dnešných dní.“, dodal predseda lesníckej komory.

Činnosť sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva agrorezortu od roku 2016 zosumarizoval Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie. Podľa vyhlášky o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, bola v roku 2017 vyplatená celková čiastka 2 069 946,28 EUR pre 116 príjemcov a v roku 2018 bola vyplatená celková čiastka 2 296 013 eEUR pre 127 príjemcov. „V roku 2019 predpokladáme vyplatiť čiastku približne 3,0 mil. EUR.“, uviedol P. Kicko. Ministerstvo plánuje v tomto roku poskytnúť tiež dotáciu podniku LESY SR, š. p. na chov zubra a Norika muránskeho. „S ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu v podniku LESY SR, ministerstvo požiadalo Ministerstvo financií SR o odpustenie odvodu vo výške 5,0 mil. EUR do štátneho rozpočtu zo zisku štátneho podniku po zdanení. Ministerstvo financií SR prisľúbilo, že zohľadní našu požiadavku pri tvorbe štátneho rozpočtu SR na roky 2020 až 2022.“, dodal P. Kicko.

Súčasťou 25. valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory bolo aj prednesenie správy o jej činnosti a návrh úloh a aktivít na budúce obdobie, správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2019 a správa dozornej rady a prednesenie návrhu na zmeny stanov. Na záver valného zhromaždenia predseda M. Doľňan poďakoval členom Slovenskej lesníckej komory za doterajšiu prácu a 12 z nich odovzdal plakety a pamätné listy.

30. marec 2019